Anunțuri/Avizier virtual

AN ȘCOLAR 2023-2024

AN ȘCOLAR 2022-2023

ANUNȚ CONCURS ÎNGRIJITOR 12.12.2022

REINSCRIERE SI INSCRIERE IN INVATAMANTUL PRESCOLAR AN SCOLAR 2022-2023

ETAPA DE REINSCRIERE incepe in data 16 mai 2022.
Nr. grupe aprobat in planul de scolarizare pt anul sc.2022-2023:
Gradinita Nr.3 Posta: 0, 5 grupa mijlocie program normal- 14 locuri; 0,5 grupa mare program normal - 11 locuri

Gradinita Nr.4 Bălăceanca: 1 grupa mare program normal-25 locuri
Gradinita Nr.5 Căldăraru: 0,5-grupa mijlocie program normal -7 locuri; 0,5-grupa mare program normal -5 locuri
LOCURI DISPONIBILE: 62
ETAPA DE INSCRIERE incepe in data 30 mai 2022.

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII: copie certificat nastere copil, copie CI/BI parinti, adeverinta medicala, hotărâri judecatorești (daca este cazul), dosar

AN ȘCOLAR 2021-2022

ANUNȚ CADRE DIDACTICE, NEDIDACTICE SI DIDACTICE AUXILIARE - SITUAȚIE VACCINARE COVID19

     Vă informăm că în data de 01.11.2021 Școala Gimanzială Nr. 3 Bălăceanca-Cernica are un efectiv de 20 de cadre didactice, având baza în unitatea noastra, din care 15 vaccinate, 4 cadre nedidactice din care 3 vaccinate si 2 cadre didactice auxiliare din care 2 vaccinate, cu cel putin o doză. Ponderea personalului vaccinat raportat la numarul total al angajaților este de 76%.


AN ȘCOLAR 2020-2021


ANUNȚ RELUARE CURSURI - SEMESTRUL II

     Vă informăm că luni, 08 februarie 2021 se redeschid porțile Școlii Gimnaziale Nr. 3 Bălăceanca-Cernica, Grădinițelor Nr. 3 Poșta, Nr. 4 Bălăceanca și Nr. 5 Căldăraru pentru începerea semestrului al II-lea al anului școlar 2020-2021.

    Astfel, luni, 08.02.2021, grupele de preșcolari, elevii învățământului primar (clasele CP-IV) și clasa a VIII-a vor reveni în sălile de clasă în condiții de maximă siguranță epidemiologică.

    Clasele V-VII vor participa la cursuri, zilnic, în sistem ONLINE, pe platformele dedicate desfășurării activităților instructiv-educative implementate la nivelul unității școlare (Microsoft Teams/Aristotel).

    Conform ratei de incidență cumulativă înregistrata la data de 05.02.2021 (2,51 la 1000 de locuitori), Școala Gimnazială Nr. 3 Bălăceanca-Cernica și unitățile arondate vor funcționa în SCENARIUL 2 (galben), conform Ordinului MEC/MS nr. 3235/93/04.02.2021, care presupune următoarele:

SCENARIUL 2

"a) Participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ, a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, a XIII-a și a celor din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor protecție

b) Participarea zilnică, în sistem online a elevilor din celelalte clase/ani de studiu (a V-a; a VI-a; a VII-a)

Incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 1/1.000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori."


ANUNȚ CONCURS INFORMATICIAN

Școala Gimnazială Nr.3 Bălăceanca-Cernica, în asociere cu Școala Gimnazială Nr. 1 Cernica, organizează concurs pentru ocuparea postului contractual de INFORMATICIAN - 1 post (0,5 normă Școala Gimnazială Nr.3 Bălăceanca-Cernica + 0,5 normă Școala Gimnazială Nr. 1 Cernica), perioadă nedeterminată, conform H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014.

Concurs va avea loc la sediul Școlii Gimnaziale nr. 3 Bălăceanca-Cernica, după următorului grafic:

 • probă scrisă în data de 11.01.2021, ora 10.00, la sediul instituției;
 • proba practică în data de 12.01.2021, ora 10.00, la sediul instituției;
 • proba interviu în data de 12.01.2021, ora 12.00, la sediul instituției;

I. CONDIȚII DE PARTICIPARE

A. Condiții generale:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • dare capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

B. Condiții specifice

 • absolvent învățământ preuniversitar de profil (informatică, matematică-informatică finalizate cu atestat) sau studii postliceale in domeniu informatică;
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului, constituie un avantaj
 • Abilități de comunicare și relaționare;
 • Capacitate de gestionare a timpului și a priorităților.

II. DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

 • a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 • b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • g) curriculum vitae (format Europass);
 • h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului

*Copiile solicitate vor fi însoțite de documentele în original pentru conformitate cu originalul.

** Dosarele de consurs pot fi depuse atât în format letric, cât și în format scanat, pe adresa de corespondență a unității (scoala3balaceanca@yahoo.com)

III. PROCEDURA DE SELECȚIE

 1. selecția dosarelor;
 2. proba scrisă;
 3. proba practică;
 4. interviu;

IV. CONȚINUTUL ȘI EVALUAREA PROBELOR

Nr. Crt.        Denumire probă/activitate                 Criterii de evaluare                                  Punctaj

  1.                    Selecție dosare                              Dosare complete                                  Admis/Respins
  2.                   Proba scrisă                                  Cunoștințe fundamentale și                 100 p (10 p oficiu)
                                                                               de specialitate
  3.                   Proba practică                              Cunoștințe practice din                        100 p (10 p oficiu)
                                                                              domeniul Informaticii 
  4.                   Interviul                                         Abilități și cunoștințe impuse               100 p (10 p oficiu)
                                                                              de profesie 
                                                                              Motivația candidatului
                                                                              Lucrul în echipă
                                                                              Disponibilitatea la timp de 
                                                                              lucru prelungit
                                                                              Disponibilitatea de a răspunde solicitărilor                                                                                                            conducerii  instituției  

                                                                              

V CALENDARUL DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

 1. Publicare anunț: 16.12.2020
 2. Depunere dosare de înscriere: 16-30.12.2020 (cu excepția sărbătorilor legale)
 3. Evaluarea dosarelor: 31.12.2020, ora 9:00
 4. Afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor: 31.12.2020, ora 10:00
 5. Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor: 31.12.2020, ora 10:30-11:00
 6. Afișarea soluționării contestațiilor - selectie dosare: 31.12.2020, ora 12:00
 7. Proba scrisă: 11.01.2021, ora 10.00-12:00
 8. Afișarea rezultatelor la proba scrisă: 11.01.2021. ora 13:30
 9. Depunerea contestațiilor privind rezultatele probei scrise: 11.01.2021. ora 14:00-14:30
 10. Afișarea soluționării contestațiilor probei scrise: 11.01.2021. ora 16:30
 11. Proba practică: 12.01.2021, ora 10.00
 12. Afișarea rezultatelor la proba practica si depunerea contestatiilor: 12.01.2021, ora 11.00-11:30

 13. Afișarea soluționării contestațiilor - proba practica: 12.01.2021, ora 12.00

 14. Susținerea interviului: 12.01.2021, ora 12.00-12:30

 15. Afișarea rezultatelor la proba de interviu si depunerea contestatiilor: 12.01.2021, ora 12.30-13:00

 16. Afișarea soluționării contestațiilor - interviu: 12.01.2021, ora 13:30

 17. Afișarea rezultatelor finale: 12.01.2021, ora 14:30

VI. TEMATICA DE CONCURS

 • Rețele de comunicații LAN, WAN, Internet și Intranet;
 • Arhitecturi, protocoale -Microsoft, TCP/IP;
 • Instalări, configurări staţii de lucru, imprimante;
 • Sisteme de operare Windows;
 • Instalare, configurare și utilizare Microsoft Office 2010, 2013, 2016, 2019;
 • Servicii (aplicaţii) Internet şi protocoale la nivel de aplicaţie (e-mail, transfer de date, World Wide Web, DNS, etc.);
 • Limbaje de programare: PHP, FoxPro;
 • Pagini web: HTML;
 • Utilizare Sistemului Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR);
 • Grafică pe calculator;
 • Administrare site;
 • Utilizare aplicatii e-mail (Yahoo, Gmail, Hotmail, Outlook);
 • Utilizare platforme online: Microsoft Teams, Google Classroom;
 • Arhitectura calculatoarelor personale, hardware, diagnosticare defecte, depanare;
 • Adminstrarea rețelelor de calculatoare;
 • Securitate și mentenanță, programe antivirus;

VII. BIBLIOGRAFIE

 • LEGEA nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale;
 • Regulamentulde organizare și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar ROFUIP), aprobat prin OMEC nr. 5447/2020;
 • BURAGA Sabin - 2005 Proiectarea siturilor Web - design şi funcţionalitate, Iaşi, Polirom ;
 • CERCHEZ Emanuela - Internet. Utilizarea rețelei Internet;
 • Tanenbaum A S. Organizarea structurată a calculatoarelor;
 • Tanenbaum A S. Rețele de calculatoare;
 • Dădârlat V. T. Rețele de calculatoare - de la cablare la interconectare;
 • Utilizarea computerului- Windows 10, Ed. Euroaptitudini SA Bucuresti;
 • Calcul tabular- Microsoft Excel 2013- Ed. Euroaptitudini SA Bucuresti;
 • SIIIR - Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România - Manuale și ghiduri;

 • Microsoft - aplicatii si platforme: https://office.microsoft.com;
AN ȘCOLAR 2019-2020


Programul ”ȘCOALA DE ACASĂ”

Programului Național "Școala de acasă"  se referă la modalitățile de distribuire și gestionare a dispozitivelor electronice cu conexiune la internet.Program Corigențe și Situații Neîncheiate 


Măsuri cu privire la reluarea activității în sistemul de educație după încetarea stării de urgență           


             PROGRAMUL EURO 200                               

Persoanele interesate vor contacta serviciul secretariat (email/telefonic) în vederea stabilirii mijloacelor de lucru și a eliberării de documente necesare.

Informațiile se regăsesc în fișierul atașat.


ANUNȚ

Având în vedere situația creată la nivel național cu privire la riscul de răspândire a virozelor respiratorii, ca măsură de prevenire, se suspendă activitățile de relații cu publicul la nivelul compartimentelor din unitate.

Orice tip de solicitare se va realiza exclusiv online pe adresa școlii: scoala3balaceanca@yahoo.com

prin completarea formularelor online, atașate: FORMULAR ONLINE - CERERE PĂRINȚI

                                                                             FORMULAR ONLINE - CERERE

Contact secretariat: 021/350.29.39; mobil: 0769089337


MODIFICAREA CALENDARELOR TUTUROR METODOLOGIILOR ÎN VIGOARE                         ANUNȚ 


FESTIVITATEA DE DESCHIDERE A ANULUI ȘCOLAR 2019-2020


    Festivitatea de Deschidere a anului școlar 2019-2020 va avea loc în data de 09.09.2019, ora 10.30, în incinta sălii de sport.

   Elevii vor fi prezenți la ora 10:10 pentru a fi organizați pe clase, alături de învățători/profesori diriginți!

ANUNȚ RECHIZITE ȘCOLARE


     Prin continua preocupare față de bunăstarea comunității și a elevilor de pe raza comunei Cernica, satul Bălăceanca, Primăria și Consiliul Local al Comunei Cernica oferă, în mod GRATUIT, rechizite școlare necesare, tuturor elevilor Școlii Gimnaziale Nr. 3 Bălăceanca, clasele 0-VIII, pentru anul școlar 2019-2020.


Cu mulțumiri domnului primar Gelu Apostol și echipei Primăriei Comunei Cernica!
AN ȘCOLAR 2018-2019Dezbateri pe marginea Viziunii Ministerului Educației Naționale „Educația Ne Unește”:

10.05.2019 - dezbatere internă

17.05.2019 - comunitatea locală

Informații suplimentare pot fi obținute accesând următorul link:

 https://www.edu.ro/sites/default/files/Educatia%20ne%20uneste%20-%20Viziune%20asupra%20viitorului%20educatiei%20in%20Roma%CC%82nia.pdf


Înscrierile pentru grădiniță se desfășoară în următoarele perioade:

Reînscrieri: 06-17.05.2019

Etapa I de înscriere: 20.05 - 14.06.2019

Etapa II de înscriere: 24.06-26.07.2019

Etapa de ajustări: 29.07-30.08.2019


Atenție !

Etapa I de înscriere în clasa pregătitoare s-a încheiat în data de 20 martie 2019

Etapa II de înscriere se va desfășura în perioada 2-8 aprilie